Management

Dzięki doświadczeniu zapewniamy optymalne rozwiązania – niezależnie od skali trudności i zakresu oferowanych usług.

Mimo pewnych podobieństw każdy projekt jest niepowtarzalny i każdemu w procesie zarządzania należy się indywidualne podejście. M4Wind prowadzi i nadzoruje budowy farm wiatrowych niezależnie od ich wielkości i złożoności, począwszy od projektów pojedynczych turbin do farm wiatrowych przekraczających 100 MW.

Management, to:

Project Manager (Kierownik projektu), który zarządza projektem budowy od początku do końca i czuwa nad realizacja wszystkich zadań w procesie realizacji projektu. Project manager we współpracy z PMT (Project Management Team) monitoruje postępy pracy i kieruje wszystkimi działaniami na placu budowy, aby zapewnić osiągnięcie celu w wyznaczonym czasie i w oparciu o ustalony budżet.

Na kierowniku projektu spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonania wszystkich prac zgodnie z wytyczonym harmonogramem i przy zachowaniu najwyższej jakości, przy możliwym ograniczeniu czasu i kosztów. Jest to najczęściej osoba reprezentująca wszystkich podwykonawców podczas kontaktów z klientem.

Site manager (Kierownik budowy), w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne odpowiada za cały proces budowy oraz zapewnia niezbędne wsparcie techniczne. Do jego zadań należy planowanie i organizacja pracy ekip budowlanych i instalatorskich, bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami, prowadzenie dziennik budowy, kontrola materiałowa, a także czuwanie nad wydatkami, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Ponadto kierownik budowy prowadzi czynności kontrolne i planistyczne a także odpowiada za jakość wykonanej pracy zgodnie z ustaleniami. Kierownik budowy wraz z osobami odpowiedzialnymi za roboty budowlane i instalacje elektryczne, odpowiada także za nadzór budowlany.

Site engineer (Inżynier kontraktu), jest członkiem zespołu zarządzającego budową, odpowiadającym w szczególności za ochronę budowy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, oraz koordynację zaopatrzenia w toku prowadzonych prac.

Inżynierowie kontraktu czuwają także nad prawidłowym montażem zgodnym z instrukcjami oraz dbają o przepływ informacji pomiędzy podwykonawcami, a kierownikiem budowy. Są także odpowiedzialni za regularne kontakty z przedstawicielami inwestora i świadczy wszelkie usługi konsultingowe.

Site clerk (Pracownik serwisu), jest stale obecnym na placu przedstawicielem kierownictwa. Jego obowiązki są uzależnione od aktualnego zapotrzebowania, dlatego musi mieć kompletna wiedzę administracyjną dotyczącą prowadzonych prac. Nie musi być jednak biegły w kwestiach technicznych.

Pracownik serwisu musi natomiast czuwać nad całością projektu, dostrzegając szczegółowe aspekty na poszczególnych etapach prac. Dba także o pełną dokumentację, w tym certyfikatu BHP, wykazy dostaw i transportów oraz prowadzi ewidencje czasu pracy.

HSE Officer (inspektor BHP), jakość pracy, zdrowie pracowników, bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne są istotne nie tylko ze względu na istniejące ryzyka, ale także z uwagi na istniejące aspekty ekonomiczne.

Odpowiednie procedury jakości gwarantują obniżenie kosztów utrzymania farmy wiatrowej. Parki wiatrowe są uznawane za projekty czysto ekologiczne, dlatego tak ważny jest aspekt ochrony środowiska. Zapewniamy prowadzenie działań QHSE według najwyższych standardów oraz zgodnie z polskimi i europejskimi normami, a także, normami IEC.

Site Supervisor (Inspektor nadzoru), zarządza przebiegiem prac na placu budowy począwszy od pojawienia się transportu aż do ukończenia montażu. Do jego obowiązków należą przede wszystkim doradztwo techniczne oraz kontrola jakości. Jeżeli podczas procesu instalacji pojawią się trudności, inspektor nadzoru ma za zadanie wdrożenie zadań naprawczych przy bezwzględnym zachowaniu jakości. Jest to osoba pełniące rolę eksperta biegłego we wszystkich aspektach związanych z instalowanymi turbinami.

Technical Personel (Personel techniczny), jest odpowiedzialny za rozruch generatora turbiny wiatrowej. Proces uruchamiania wieńczy działania instalacyjne na farmie wiatrowej i rozpoczyna okres eksploatacji. Jest to moment o kluczowym znaczeniu dla wydajności farmy wiatrowej, jednak jest zależny od pracy wszystkich ekip zaangażowanych w budowę projektu. Rozruch musi być przeprowadzony w  sposób możliwie jak najbardziej efektywny przy uwzględnieniu oczekiwań inwestora zainteresowanego szybkim uruchomieniem elektrowni i przyłączeniem do sieci. Płynne rozpoczęcie działania farmy wiatrowej znajduje się w rękach personelu technicznego.

The Commissioning service team leader (szef ekipy rozruchowej), to najbardziej doświadczony technik odpowiedzialny za uruchomienie parku wiatrowego i komunikację z kierownikiem budowy w zakresie działań rozruchowych. Czuwa nad codziennym planem zadań, rozliczeniami oraz uzupełnieniem Raportu Serwisu Rozruchowego (Commissioning Service Report).