Site Manager

Site manager (Kierownik budowy), w oparciu o bogate doświadczenie praktyczne odpowiada za cały proces budowy oraz zapewnia niezbędne wsparcie techniczne. Do jego zadań należy planowanie i organizacja pracy ekip budowlanych i instalatorskich, bezpośredni nadzór nad prowadzonymi pracami, prowadzenie dziennik budowy, kontrola materiałowa, a także czuwanie nad wydatkami, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Ponadto kierownik budowy prowadzi czynności kontrolne i planistyczne a także odpowiada za jakość wykonanej pracy zgodnie z ustaleniami.

Kierownik budowy wraz z osobami odpowiedzialnymi za roboty budowlane i instalacje elektryczne, odpowiada także za nadzór budowlany.